Aleat Logo- Rezervo Aplikimin


Select Appointment Date
Select Appointment Hour

Ju jeni në dijeni dhe pranoni se gjatë procedurës së regjistrimit të takimit, ju do të na jepni informacionin personal për numrin e telefonit celular, emrin, mbiemrin si dhe numrin personal të identifikimit (NID). Aleat e përdor informacionin e mbledhur me qëllim ofrimin e shërbimit të rezervimit të takimit perfshire dhe dërgimin e SMS nga sistemi per konfirmimin e rezervimit të takimit. Të dhënat e mbledhura dhe të gjeneruara gjatë përdorimit të aplikacionit do të përdoren nga shoqëria Aleat për ofrimin e Shërbimit, e cila do t’i përpunojë ato në përputhje me ligjeve Shqiptare për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Aleat e ruan informacionin e mbledhur në mënyrë të sigurtë në serverat e tij, për 3 (tre) muaj pas datës së takimit. Të dhënat tuaja personale mblidhen dhe përpunohen nga shoqëria ALEAT Shpk (“ALEAT”), me NUIS K82018015V, me seli në adresën Rr. “Xhanfize Keko”, Tiranë, Shqipëri. Nëse keni pyetje në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale ose kërkesa për aksesin, korrigjimin apo fshirjen e të dhënave tuaja personale, ju lutem kontaktoni Personin e Kontaktit për Mbrojtjen e të Dhënave të ALEAT në adresën e postës elektronike contact@aleat.com. Me përdorimin e shërbimit dhe pranimin e këtyre kushteve, ju jepni pëlqimin dhe pranoni përdorimin nga ana jonë të të dhënave tuaja si më lartpërmendur.